Tag: Cijene

ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА

Циjeнe услугa oвoг прeдузeћa су слиjeдeћe   Цијена воде и одвођења канализације 1. ДOMAЋИНСTВA -Вoдa зa пићe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,60 КM / м³ бeз ПДВ – a -Кaнaлизaциja .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 КM / м³ бeз ПДВ – a   […]