О НАМА

О ПВиК а.д. “Извор” Фоча

ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

“И З В О Р” а.д. Ф О Ч А

Предузеће Водовод и Канализација ”Извор” а.д. Фоча је акционарско друштво са већинским општинским капиталом. Основна делатност Предузећа је захватање и пречишћавање сирове воде и транспорт и дистрибуција воде за пиће корисницима. Предузеће се упоредо бави прикупљањем и одвођењем градских отпадних вода.

Предузеће Водовод и Канализација ”Извор” а.д. Фоча је акционарско друштво са већинским општинским капиталом.

Структура акцијског капитала у предузећу је следећа:

Акцијски капитал у власништву општине Фоча 65%
Акцијски капитал ПРЕФ 10%
Акцијски капитал Фонда за реституцију 5%
Акцијски капитал ЗИФ Инвест Нова 12.89%
Акцијски капитал малих акционара 7.71%
Предузеће Водовод и Канализација ”Извор” а.д. Фоча бави се сакупљањем, пречишћавањем и дистрибуцијом воде за пиће, одводњом отпадних вода и одржавањем , оправком и реконструкцијом водоводних и канализационих система као својом основном дјелатношћу.

Основни задатак предузећа је да грађанима и правним лицима тј. корисницима услуга обезбједи довољне количине питке воде уз редовну контролу исправности воде и редовно одвођење отпадних вода.

Да би се то постигло морају бити задовољени основни услови и то:

да на изворишту има довољна количина воде и да је захваћена потребна количина воде
да је систем цјевовода такав да расположиву количину воде дистрибуира до потрошача са што мањим губицима
да се отпадне воде редовно одводе, да се систем одржава исправним и
да се оствари задовољавајућа наплата, како од правних тако и од физичких лица.
У систему водоснабдијевања, Предузеће одржава четири изворишта , око 120 км водоводне мреже примарних и секундарних водова и око 50 км канализационе мреже.

Предузеће снабдијева водом:

градска подручја Фоче са приградским насељима и сеоским подручјима почев од Мјешаја, Брода до Паунаца и Јошанице са изворишта Лучка Врела и Црни Врх,
насеље Миљевина и Јелеч са изворишта Крупица,
насеље Ђеђево
Са већине ових подручја Предузеће сакупља и одводи отпадне воде путем канализационог система.

У оквиру своје дјелатности пружа услуге за приближно 4.000 потрошача правних и физичких лица.

Са изворишта ”Лучка Врела” снабдјева се око 80 % становништва општине. Вода се транспортује путем два цјевовода Ø 200 ( изграђен 1958. године) и Ø 350 (изграђен 1980. године). Укупна дужина доводних цјевовода износи преко 24 километра,док укупна дужина водоводне мреже коју одржава наше предузеће износи преко 120 километара.

Прeдузeћe je крoз рaзличитe врeмeнскe пeриoдe нoсилo и дjeлимичнo измjeњeн нaзив :

Oд 12.12.1978 кao РO „Извoр“ Фoчa
Oд 01.01.1990 кao КП „Извoр“ Фoчa
Oд 23.09.2001 кao JКП „Извoр“ Србињe
Oд 16.10.2006 кao ПвиК a.д. „Извoр“ Фoчa рeгистрoвaнo кoд oкружнoг судa у Tрeбињу,a прeдузeћe je тaкaв нaзив je зaдржaлo дo дaнaс.

Уколико имате питања, ту смо да помогнемо?